Monday, June 22, 2009

KEWARGANEGARAAN

Seseorang layak menjadi warganegara Malaysia melalui empat cara;
a. Kuat Kuasa Undang-Undang
b. Pendaftaran
c. Kemasukan (naturalisasi/ pewarganegaraan)
d. Percantuman wilayah

KUAT KUASA UNDANG-UNDANG

Perkara 14(1)(a)

Setiap orang yang dilahirkan sebelum Hari Malaysia (16 September 1963) dan merupakan warganegara Persekutuan menurut peruntukan-peruntukan yang terkandung dalam Bahagian 1 Jadual Kedua Perlembagaan Persekutuan seperti berikut;

a. Dia menjadi warganegara Persekutuan sebelum Hari Merdeka.

b. Dia dilahirkan di Persekutuan pada atau selepas Hari Merdekadan sebelum bulan
Oktober 1962

c. Dia dilahirkan di Persekutuan selepas bulan September 1962 dan pada masa kelahiran itu sekurang-kurangnya ibu atau bapanya seorang warganegara atau bermustautin tetap di Persekutuan atau dia tidak menjadi warganegara
mana-mana negara lain pada masa lahirnya.

d. Dia dilahirkan di luar Persekutuan pada atau selepas Hari Merdeka dan pada masa kelahirannya, bapanya seorang warganegara dan juga telah dilahirkan di Persekutuan atau pada kelahirannya itu berada dalam perkhidmatan Kerajaan Persekutuan atau kerajaan bagi sesebuah negeri.

e. Dia dilahirkan di luar Persekutuan pada atau selepas Hari Merdeka dan pada kelahiran itu, bapanya seorang warganegara, dan dalam tempoh yang ditetapkan , mendaftar kelahiran itu di pejabat konsul Persekutuan, atau kelahiran itu didaftarkan dengan Kerajaan Persekutuan jika kelahiran itu berlaku di Singapura, Sarawak, Brunei atau Borneo Utara.

Perkara 14(1)(b)

Seseorang yang dilahirkan pada atau selepas Hari Malaysia dan mempunyai mana-mana daripada kelayakan yang ditentukan dalam Bahagian II Jadual Kedua Perlembagaan Persekutuan seperti yang berikut;

a. Dia dilahirkan di Persekutuan dan pada masa kelahiran itu sekurang-kurangnya bu atau bapanya seorang warganegara atau bermustautin tetap di Persekutuan.

b. Dia dilahirkan di luar persekutuan dan pada masa kelahiran itu bapanya seorang warganegara dan dilahirkan di Persekutuan, atau pada masa kelahiran itu bapanya berkhidmat dengan kerajaan Persekutuan atau kerajaan sesebuah negeri.

c. Dia dilahirkan di singapura dan pada masa kelahiran itu sekurang-kurang ibu atau bapanya seorang warganegara.

d. Dia dilahirkan di Persekutuan dan pada masa kelahirannya dia tidak menjadi warganegara mana-mana negara.

Read more...

SEKATAN TERHADAP KEBEBASAN ASASI WARGANEGARA

1. Undang-undang Subversif

Kerajaan berkuasa untuk manahan dan menghukum mereka yang mengancam keselamatan negara.

2. Undang-undang Darurat

Kerajaan berkuasa untuk menggenakan perintah berkurung dan pasukan keselamatan berkuasa untuk menembak serta membunuh sesiapa sahaja yang mengingkari undang-undang darurat tanpa perbicaraan.

3. Akta Keselamatan dalam Negeri (ISA) 1960

Seseorang boleh ditahan tidak melebihi dua tahun tanpa perbicaraan jika pada pandangan kerajaan, orang itu mengancam keselamatan negara.

4. Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971

Para pelajar dilarang daripada bergerak aktif dalam politik

5. Akta Rahsia Rasmi 1972

Melindungi dokumen dan maklumat negara yang diklasifikasikan sebagai rahsia rasmi; semua orang, termasuk rakyat dan bukan rakyat yang membocorkan rahsia tersebut telah melakukan kesalahan dan boleh didakwa di mahkamah.

6. Akta Mesin Cetak dan Penerbitan 1984

Badan-badan penerbitan dan media elektronik tiada kebebasan untuk mengungkitkan isu-isu sensitif yang boleh mengancam keselamatan negara.

7. Akta Hasutan 1948

Rakyat dilarang daripada menabur fitnah dan mengungkitkan isu-isu sensitif, iaitu hak-hak istimewa orang Melayu, bahasa, kuasa raja, dan kewarganegaraan.

8. Hak Keistimewaan Sabah dan Sarawak

Kerajaan Negeri berkuasa untuk mengawal kemasukan rakyat dari Semenanjung Malaysia ke Sabah dan Sarawak.

Read more...

KEBEBASAN ASASI WARGANEGARA MALAYSIA

KEBEBASAN DIRI

Tiada warganegara pun boleh diambil nyawanya atau dilucutkan kebebasan dirinya kecuali menurut undang-undang.

Seseorang warganegara tidak boleh ditahan oleh pihak polis lebih 24 jam kecuali setelah dibawa ke hadapan seorang majistret untuk mendapat perintah tahanan.

Seseorang warganegara yang ditangkap oleh pihak polis hendaklah diberitahu tentang sebab-sebab dia ditangkap dengan seberapa segera yang boleh bagi membolehkannya berunding dengan peguan yang dipilihnya dan dibela oleh peguam tersebut.

Jika seseorang warga negara itu ditangkap dengan tidak mengikut undang-undang, dia boleh memohon habeas corpus daripada mahkamah untuk membebaskan dirinya.

PENGABDIAN DAN KERJA PAKSA

tiada warganegara pun yang boleh ditahan sebagai abdi.

Segala jenis kerja paksa dilarang tetapi Parlimen boleh dengan kuasa undang-undang membuat peruntukan bagi tujuan perkhidmatan kerahan tenaga bagi maksud negara.

PERLINDUNGAN DARIPADA UNDANG-UNDANG JENAYAH YANG BERKUATKUASA KEBELAKANGAN DAN PERBICARAAN BERULANG

Tiada warganegara yang boleh dihukum kerana mereka ketinggalan di mana sebelum itu kesalahan itu tidak menajdi kesalahan di sisi undang-undang pada masa perbuatan atau ketinggalan itu dilakukan.

Seseorang warganegara yang telah dibebaskan daripada atu-satu kesalahan atau disabitkan dengan sesuatu kesalahan tidak boleh dibicarakan semula kerana kesalahan yang sama. Kecuali sekiranya perintah pembebasan tersebut dibatalkan oleh mahkamah yang lebih tinggi dariapda ia dibebaskan.

SAMA RATA

Semua warganegara adalah sama rata di sisi undang-undang dan mereka berhak untuk mendapat perlindungan yang sama rata di sisi undang-undang.

Seseorang warganegara tidak boleh didiskriminasikan daripada aspek agama, kaum, keturunan, atau tempat lahir.

LARANGAN BUANG NEGERI DAN KEBEBASAN BERGERAK

Tiada warganegara yang boleh dibuang negeri atau ditahan daripada memasuki persekutuan.

Setiap warganegara berhak untuk bergerak dengan bebasnya di seluruh Persekutuan dan bermustautin di mana-mana bahagiannya.

KEBEBASAN BERCAKAP, BERHIMPUN DAN MENUBUHKAN PERSATUAN.

Setiap warganegara bebas bercakap dan mengeluarkan fikirannya.

Setiap warganegara berhak untuk berhimpun dengan aman.

Setiap warganegara berhak untuk menubuhkan persatuan.

KEBEBASAN BERAGAMA

Setiap warganegara berhak untuk menganut dan mengamalkan agamanya.

HAK-HAK BERKENAAN DENGAN PENDIDIKAN

Tidak boleh ada diskriminasi terhadap mana-mana warganegara berdasarkan agama, kaum, keturunan atau tempat lahir.

Tiap-tiap kumpulan agama berhak untuk menubuhkan dan menyelenggarakan institusi untuk pendidikan kanak-kanak dalam kumpulan itu sendiri.

HAK TERHADAP HARTA

Tiada warganegara pun boleh dilucutkan hartanya kecuali mengikut undang-undang.

Tiada undang-undang pun boleh membuat peruntukan bagi mengambil atau menggunakan harta dengan paksa tanpa pampasan yang mencukupi.

Read more...

CIRI-CIRI KERAJAAN MALAYSIA SEPERTI DALAM PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN

Malaysia mengamalkan sistem Kerajaan Persekutuan (Terdiri daripada kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri)
Mengamalkan sistem Raja Berperlembagaan dan Demokrasi Berparlimen
Parlimen bercorak Westminster
Di parlimen terdapat dwidewan
a. Dewan Rakyat
b. Dewan Negara
Malaysia mengutamakan ketertinggian perlembagaan.

Read more...

Sunday, June 21, 2009

KANDUNGAN PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN

Perlembagaan Persekutuan terdiri daripada 15 bahagian yang mengandungi 183 Perkara seperti dalam jadual berikut;

BAHAGIAN

BUTIR-BUTIR

PERKARA

1

Negeri-negeri, Agama, dan Undang-undang Persekutuan

1-4

2

Kebebasan Asasi

5-13

3

Kewarganegaraan

14-31

4

Persekutuan

32-69

5

Negeri-negeri

70-72

6

Perhubungan antara Persekutuan dengan Negeri-negeri

73-95E

7

Peruntukan-peruntukan Kewangan 96-112E

8

Pilihan Raya

121-131A

9

Kehakiman

121-131A

10
Perkhidmatan Awam
142-148
11
Kuasa-kuasa Khas Menentang Perbuatan Subversif dan Kuasa-Kuasa Darurat
149-151
12
Am dan Pelbagai
152-160
12A
Perlindungan Tambahan bagi Negeri-negeri Sabah dan Sarawak
161-161H
13
Peruntukan Sementara dan Peralihan
162-180
14
Perkecualian bagi kedaulatan Raja-raja dan Sebagainya
181
15
Prosiding terhadap Yang di-Pertuan Agong dan Raja-raja
182-183

Read more...

KONSEP KETERTINGGIAN PERLEMBAGAAN

Perlembagaan Persekutuan merupakan undang-undang tertinggi Malaysia
Badan Perundangan, Badan Eksekutif dan Badan Kehakiman mendapat kuasa masaing-masing daripada Perlembagaan Persekutuan.
YDPA pun sebagai ketua negara juga menjalankan kuasanya mengikut Perlembagaan Persekutuan.
Sebarang undang-undang yang berlawanan dengan Perlembagaan Persekutuan hendaklah terbatal setakat mana undang-undang itu berlawanan dengan Perlembagaan Persekutuan.

Read more...

PERLEMBAGAAN PERSEKSEKUTUAN

Perlembagaan Persekutuan merupakan perlembagaan bertulis Malaysia.
Dikuatkuasakan pada 31 Ogos 1957
Digubal oleh Suruhanjaya Reid yang dianggotai oleh;
1. Lord Reid (Ketua)
2. Sir Ivor Jenning (Britain)
3. Sr William Mckel (Australia)
4. B.Malik (India)
5. Hakim A.Hamid (Pakistan)
Perlembagaan Malaysia digubal berdasarkan 131 memorandum yang diserahkan oleh parti-parti politik dan pertubuhan-pertubuhan di Tanah Melayu
Merupakan sumber segala perundangan lain yang wujud dalam negara.
Merupakan undang-undang tertinggi untuk mewujudkan sistem kerajaan yang teratur.
Perlembagaan tersebut dikanunkan tetapi boleh dipinda
Perlembagaan Persekutuan memperakukan semua undang-undang yang digubal di Persekutuan sebelum Hari Merdeka dan juga semua undang-undang yang wujud di Sabah dan sarawak sebelum Hari Malaysia.

Read more...

KONSEP PENTADBIRAN KERAJAAN

Tujuan utama sesuatu organisasi pentadbiran adalah;
a. mencapai objektif kerajaan yang ditetapkan
b. Membahagikan tugas-tugas pentadbiran kerajaan agar dapat dijalankan dengan
cekap dan berkesan
c. Melalui penyelarasan dapat mengelakkan pertindihan kerja.
d. Bidang kuasa pejabat-pejabat pentadbiran mudah dikawal dan elakkan
penyalahgunaan kuasa.

Organisasi kerajaan bersifat birokrasi kerana;
a. Adanya pembahagian dan pengkhususan kerja.
b. Adanya hiraki atau lapisan kuasa yang bertingkat-tingkat.
c. Mempunyai peraturan-peraturan serta prosedur-prosedur tertentu supaya sesuatu
urusan itu lebih sistematik dan telus.
d. Kakitangan kerajaan yang dilatik secara tetap serta berpencen bagi mengisi
jawatan-jawatan dalam kerajaan.

Read more...

KONSEP PENGASINGAN KUASA

DOKTRIN PENGASINGAN KUASA

Doktrin ini dikemukakan oleh seorang ahli falsafah Peranchis iaitu Montesquieu
Mengikut doktrin ini kuasa pemerintahan sesebuah negara itu dibahagi kepada tiga buah badan yang bebas;
a. Badan Perundangan
b. Badan Eksekutif
c. Badan Kehakiman
Ketiga-tiga bidang tersebut mempunyai bidang kuasa yang tersendiri.

Tujuan
a. Mengelakkan pertindihan bidang kuasa. Berkuasa lebih daripada satu bidang
kuasa.

b. Mengelakkan penyalahgunaan kuasa akibat pemusatan kuasa pada sesebuah
badan tertentu.

c. Tiada gangguan daripada mana-mana badan yang lain.

DOKRIN PENGASINGAN KUASA DI MALAYSIA

Di Malaysia pengamalan doktrin tersebut berbeza daripada bentuk asalnya.
Pengasingan kuasa secara relatif antara ketiga-tiga badan.
Cuma badankehakiman sahaja yang dilihat bebas daripada pertindihan kuasa badan yang berlainan.
Yang di-Pertuan Agong sebagai ketua negara mempunyai kuasa tertinggi dalam ketiga-tiga badan.
Di peringkat persekutuan, Perdana Menteri dan ahli-ahli jemaah menteri pada masa yang sama adalah ahli badan perundangan dan badan eksekutif.
Hal ini kerana;
a. Malaysia mengamalkan demokrasi berparlimen (Parlimen dwidewan dan bercorak
westminster)
b. Raja berperlembagaan iaitu ketua negara ialah YDPA.
c. Mengamalkan sistem Kerajaan Persekutuan (Kerajaan pusat dan kerajaan negeri)
d. Mengamalkan doktrin pengasingan kuasa
e. Mengamalkan konsep ketertinggian perlembagaan.

Read more...

BENTUK NEGARA

MONARKI

Negara yang pemerintahnya dikuasai oleh golongan raja dan sultan serta kaum kerabatnya.
Mereka memonopoli kuasa eksekutif.
Tahta kerajaan diwarisi secara keturunan
Contoh negara; Arab Saudi, Kuwait dan Brunei Darus Salam.

REPUBLIK

Negara yang tidak menjadikan raja sebagai ketua negara.
Kebanyakan negara republik moden, ketua negara terletak di bawah seorang Presiden.
Presiden merupakan golongan rakyat biasa.
Negara republik mengamalkan sistem kerajaan demokrasi. Iaitu presiden dilantik dalam pungutan suara atau pilihan raya.
Contoh negara; Amerika Syarikat, Filipina, Sri Lanka, Peranchis, Portugal, Taiwan, Pakistan, India dan Singapura.
Di kebanyakan negara republik, tempoh pemerintahan seseorang presiden itu dihadkan antara empat tahun hingga enam tahun atau selama satu penggal.
Dalam konteks negara republik pada hari ini ada dua jenis pemerintahan presiden.

1. Sistem Presiden sepenuhnya.

a. Presiden sebagai ketua kerajaan dan ketua negara
b. Presiden bertanggungjawab untuk memerintah negara
c. Presiden dipilih secara terus oleh rakyat melalui pilihan raya.
d. Contoh negara; Amerika Syarikat, Filipina, Indonesia, Mexico dan Korea Selatan.

2. Sistem Separa Presiden.

a. Presiden hanya sebagau ketua negara.
b. Ketua Kerajaan di bawah seorang Perdana Menteri
c. Kedua-duanya terlibat dalam mentadbir negara tetapi dalam bidang kuasanya
diasingkan.
d.Contoh negara; Peranchis, Sri Lanka, Portugal, Taiwan, Rusia dan Peru.

DEMOKRASI

Negara yang mengamalkan sistem demokrasi, mempunyai kerajaan yang dipilih oleh rakyat dalam pilihan raya umum.
Wakil-wakil rakyat yang dipilih mewakili parti yang bertanding dalam pilihan raya tersebut.
Parti yang menang dan berhak membentuk kerajaan adalah parti yang mendapat undian majoriti daripada rakyat.
Berasaskan "kerajaan rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat"

Ciri-ciri sebuah negara demokrasi ialah;
1. Menjamin hak asasi rakyatnya
2. Rakyat bebas untuk bersuara dan enyatakan idea
3. Pilihan raya bebas diadakan untuk memilih kerajaan.
4. Rakyat yang mencapai had umur tertentu berhak untuk menajdi pemilih dan
bertanding dalam sesuatu pilihan raya.
5. Pengundian dibuat secara sulit
6. Kemenangan sama ada calon atau parti bergantung kepada bilangan undi serta
kerusi yang dimenangi dalampilihan raya.
Negara yang mengamalkan sistem demokrasi juga mengamalkan doktrin pengasingan kuasa.
Terdapat dua jenis pemerintahan di negara-negara yang mengamalkan sistem demokrasi.

a. Raja Berperlembagaan
Contoh; Malaysia, Britain, Negara Thai dan Jepun
Raja adalah simbolik sahaja.
Raja adalah ketua negara

b. Republik
Contoh; Singapura, Filipina, India, Amerika Syarikat
Tidak mempunyai raja.
Ketua negara ialah presiden.
Kuasa presiden bergantung kepada sistem yang diamalkan di negara tersebut.
Umpamanya di Singapura dan India, jawatan presiden hanya simbolik sahaja.

AUTOKRASI

Negara yang yang diperintah oleh seseorang diktator yang berkuasa mutlak.
Pemerintah biasanya menggunakan kekerasan, paksaan dan ugutan untuk mengekalkan kekuasaan.

Perbezaan antara Negara Monarki, Republik, Demokrasi dan Autokrasi.

Read more...

SISTEM KERAJAAN

KERAJAAN PERSEKUTUAN

Merupakan gabungan antara kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri
Kerajaan pusat tidak mempunyai kuasa mutlak
Kedua-dua kerajaan mempunyai kuasa mutlak dalam bidang-bidang tertentu dan berkongsi dalam sesetengah bidang.
Kerajaan persekutuan mempunyai kuasa sepenuhnya dalam hal ehwal hubungan luar dan hal-ehwal umum.
Kerajaan negeri berkuasa mutlak dalam bidang-bidang tertentu. Umpamanya; tanah, hutan, dan pentadbiran negeri.
Tiada unsur penindasan antara kedua-dua kerajaan.
Contoh; Amerika Syarikat, Brazil, Australia, India dan Malaysia.

KERAJAAN KESATUAN

Gabungan beberapa buah kejaan negeri dengan kerajaan pusat.
Kerajaan pusat mempunyai kuasa pemerintahan
Kerajaan puat boleh membatalkan undang-undang yang diluluskan oleh kerajaan negeri.
Contoh negara; Britain, New Zealand, Peranchis, Denmark dan Indonesia


KERAJAAN KONFEDERASI

Sistem pemerintahan yang memberikan kebanyakan kuasa kepada kerajaan negeri.
Oleh itu kerajaan pusat memp
unyai kuas yang terhad.
Kerajaan pusat kurang berfungsi kerana banyak kuasanya disekat oleh kerajaan negeri.
Persefahaman antara kerajaan negeri dan pusat dibuat melalui perjanjian yang longgar.
Contoh kerajaan konfederasi ialah Konfederasi Jerman (1867-1871).
Kini kerajaan kofederasi tidak wujud lagi.

Perbezaan antara Kerajaan Persekutuan, Kesatuan dan Kofederasi

Read more...

FAHAMAN-FAHAMAN NEGARA

DEMOKRASI

Mula-mula diamalkan oleh orang-orang Yunani di Athens
Berasal dari perkataan Yunani iaitu demokratia
Demo = rakyat
Kartia = perintah
Bermaksud kuasa memerintah di tanganrakyat
Abraham Lincoln Presiden Amerika Syarikat yang ke-16 pernah mengemukakan slogan demokrasi sebagai "Kerajaan rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat"
Diperkenalkan oleh Benito Musollini di Itali pada tahun 1929
Mengikut fasisme, kuasa mutlak terletak dalam tangan pemimpin negara.
Mengamalkan kerajaan totalitarian
Rakyat dipaksa berkorban untuk pemimpin yang memerintah secara kuku besi
Fahaman ini terkubur bersama-sama Musollini selepas tamat Perang Dunia Kedua

NAZISME
Diperkenalkan oleh Adolf Hitler di Jerman pada tahun 1930an.
Menghalalkan pembunuhan dan kekejaman.
Melaku
kan pembunuhan secara beramai-ramai terhadap bangsa Yahudi semsa Perang Dunia Kedua
Fahaman ini terkubur bersama Hitler seleps tamat Perang Dunia Kedua.

KOMUNISME

Diperkenalkan oleh Karl Marx (Russia)
Diamalkan oleh pengikut-pengikutnya iaitu; Lenin (Rusia), Stalin (Rusia) dan Mao Tze Tung (China)
Fahaman politik komunisme memiliknegarakan atau milik bersama rakyat semua faktor pengeluaran dan barangan pengguna.
Slogan yang sering dilaungkan "ama rata, sama rasa"
Menolak kewujudan Tuhan.
Negara yang masih mengamalkan fahaman komunisme ialah Korea Utara dan Cuba.

SOSIALISME
Ada yang berpendapat aliran sosialisme diasaskan oleh Rober Owen seorang berbangsa Inggeris dari Wales.
Beliau telibat dalam pergerakan koperasi di Britain.
Matlamat asas fahaman ini ialah memiliknegarakan hak-hak milik individu.
Negara yang mengamalkan fahaman politik ini la
zimnya akan mengamalkan pintu tertutup.
Contoh; Myanmar dan Laos

Read more...

KONSEP NEGARA

  1. Ditakrif sebagai satu masyarakat atau komuniti yang mendiami sesebuah kawasan atau wilayah secara tetap dan diperintah oleh sebuah kerajaan.
  2. Ciri-ciri sebuah kerajaan;
  • Sempadan yang tetap dan diiktiraf
  • Penduduk yang tetap
  • Kerajaan yang teratur
  • Kedaulatan, iaitu berupaya untuk mengawal hal-ehwal dalam negara dan kebebasan
  • Mengadakan hubungan dengan negara-negara lain (diplomatik)
  • Perlembagaan (didokumenkan)

Read more...

  © Blogger templates The Professional Template by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP