Monday, June 22, 2009

KEWARGANEGARAAN

Seseorang layak menjadi warganegara Malaysia melalui empat cara;
a. Kuat Kuasa Undang-Undang
b. Pendaftaran
c. Kemasukan (naturalisasi/ pewarganegaraan)
d. Percantuman wilayah

KUAT KUASA UNDANG-UNDANG

Perkara 14(1)(a)

Setiap orang yang dilahirkan sebelum Hari Malaysia (16 September 1963) dan merupakan warganegara Persekutuan menurut peruntukan-peruntukan yang terkandung dalam Bahagian 1 Jadual Kedua Perlembagaan Persekutuan seperti berikut;

a. Dia menjadi warganegara Persekutuan sebelum Hari Merdeka.

b. Dia dilahirkan di Persekutuan pada atau selepas Hari Merdekadan sebelum bulan
Oktober 1962

c. Dia dilahirkan di Persekutuan selepas bulan September 1962 dan pada masa kelahiran itu sekurang-kurangnya ibu atau bapanya seorang warganegara atau bermustautin tetap di Persekutuan atau dia tidak menjadi warganegara
mana-mana negara lain pada masa lahirnya.

d. Dia dilahirkan di luar Persekutuan pada atau selepas Hari Merdeka dan pada masa kelahirannya, bapanya seorang warganegara dan juga telah dilahirkan di Persekutuan atau pada kelahirannya itu berada dalam perkhidmatan Kerajaan Persekutuan atau kerajaan bagi sesebuah negeri.

e. Dia dilahirkan di luar Persekutuan pada atau selepas Hari Merdeka dan pada kelahiran itu, bapanya seorang warganegara, dan dalam tempoh yang ditetapkan , mendaftar kelahiran itu di pejabat konsul Persekutuan, atau kelahiran itu didaftarkan dengan Kerajaan Persekutuan jika kelahiran itu berlaku di Singapura, Sarawak, Brunei atau Borneo Utara.

Perkara 14(1)(b)

Seseorang yang dilahirkan pada atau selepas Hari Malaysia dan mempunyai mana-mana daripada kelayakan yang ditentukan dalam Bahagian II Jadual Kedua Perlembagaan Persekutuan seperti yang berikut;

a. Dia dilahirkan di Persekutuan dan pada masa kelahiran itu sekurang-kurangnya bu atau bapanya seorang warganegara atau bermustautin tetap di Persekutuan.

b. Dia dilahirkan di luar persekutuan dan pada masa kelahiran itu bapanya seorang warganegara dan dilahirkan di Persekutuan, atau pada masa kelahiran itu bapanya berkhidmat dengan kerajaan Persekutuan atau kerajaan sesebuah negeri.

c. Dia dilahirkan di singapura dan pada masa kelahiran itu sekurang-kurang ibu atau bapanya seorang warganegara.

d. Dia dilahirkan di Persekutuan dan pada masa kelahirannya dia tidak menjadi warganegara mana-mana negara.

Read more...

SEKATAN TERHADAP KEBEBASAN ASASI WARGANEGARA

1. Undang-undang Subversif

Kerajaan berkuasa untuk manahan dan menghukum mereka yang mengancam keselamatan negara.

2. Undang-undang Darurat

Kerajaan berkuasa untuk menggenakan perintah berkurung dan pasukan keselamatan berkuasa untuk menembak serta membunuh sesiapa sahaja yang mengingkari undang-undang darurat tanpa perbicaraan.

3. Akta Keselamatan dalam Negeri (ISA) 1960

Seseorang boleh ditahan tidak melebihi dua tahun tanpa perbicaraan jika pada pandangan kerajaan, orang itu mengancam keselamatan negara.

4. Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971

Para pelajar dilarang daripada bergerak aktif dalam politik

5. Akta Rahsia Rasmi 1972

Melindungi dokumen dan maklumat negara yang diklasifikasikan sebagai rahsia rasmi; semua orang, termasuk rakyat dan bukan rakyat yang membocorkan rahsia tersebut telah melakukan kesalahan dan boleh didakwa di mahkamah.

6. Akta Mesin Cetak dan Penerbitan 1984

Badan-badan penerbitan dan media elektronik tiada kebebasan untuk mengungkitkan isu-isu sensitif yang boleh mengancam keselamatan negara.

7. Akta Hasutan 1948

Rakyat dilarang daripada menabur fitnah dan mengungkitkan isu-isu sensitif, iaitu hak-hak istimewa orang Melayu, bahasa, kuasa raja, dan kewarganegaraan.

8. Hak Keistimewaan Sabah dan Sarawak

Kerajaan Negeri berkuasa untuk mengawal kemasukan rakyat dari Semenanjung Malaysia ke Sabah dan Sarawak.

Read more...

KEBEBASAN ASASI WARGANEGARA MALAYSIA

KEBEBASAN DIRI

Tiada warganegara pun boleh diambil nyawanya atau dilucutkan kebebasan dirinya kecuali menurut undang-undang.

Seseorang warganegara tidak boleh ditahan oleh pihak polis lebih 24 jam kecuali setelah dibawa ke hadapan seorang majistret untuk mendapat perintah tahanan.

Seseorang warganegara yang ditangkap oleh pihak polis hendaklah diberitahu tentang sebab-sebab dia ditangkap dengan seberapa segera yang boleh bagi membolehkannya berunding dengan peguan yang dipilihnya dan dibela oleh peguam tersebut.

Jika seseorang warga negara itu ditangkap dengan tidak mengikut undang-undang, dia boleh memohon habeas corpus daripada mahkamah untuk membebaskan dirinya.

PENGABDIAN DAN KERJA PAKSA

tiada warganegara pun yang boleh ditahan sebagai abdi.

Segala jenis kerja paksa dilarang tetapi Parlimen boleh dengan kuasa undang-undang membuat peruntukan bagi tujuan perkhidmatan kerahan tenaga bagi maksud negara.

PERLINDUNGAN DARIPADA UNDANG-UNDANG JENAYAH YANG BERKUATKUASA KEBELAKANGAN DAN PERBICARAAN BERULANG

Tiada warganegara yang boleh dihukum kerana mereka ketinggalan di mana sebelum itu kesalahan itu tidak menajdi kesalahan di sisi undang-undang pada masa perbuatan atau ketinggalan itu dilakukan.

Seseorang warganegara yang telah dibebaskan daripada atu-satu kesalahan atau disabitkan dengan sesuatu kesalahan tidak boleh dibicarakan semula kerana kesalahan yang sama. Kecuali sekiranya perintah pembebasan tersebut dibatalkan oleh mahkamah yang lebih tinggi dariapda ia dibebaskan.

SAMA RATA

Semua warganegara adalah sama rata di sisi undang-undang dan mereka berhak untuk mendapat perlindungan yang sama rata di sisi undang-undang.

Seseorang warganegara tidak boleh didiskriminasikan daripada aspek agama, kaum, keturunan, atau tempat lahir.

LARANGAN BUANG NEGERI DAN KEBEBASAN BERGERAK

Tiada warganegara yang boleh dibuang negeri atau ditahan daripada memasuki persekutuan.

Setiap warganegara berhak untuk bergerak dengan bebasnya di seluruh Persekutuan dan bermustautin di mana-mana bahagiannya.

KEBEBASAN BERCAKAP, BERHIMPUN DAN MENUBUHKAN PERSATUAN.

Setiap warganegara bebas bercakap dan mengeluarkan fikirannya.

Setiap warganegara berhak untuk berhimpun dengan aman.

Setiap warganegara berhak untuk menubuhkan persatuan.

KEBEBASAN BERAGAMA

Setiap warganegara berhak untuk menganut dan mengamalkan agamanya.

HAK-HAK BERKENAAN DENGAN PENDIDIKAN

Tidak boleh ada diskriminasi terhadap mana-mana warganegara berdasarkan agama, kaum, keturunan atau tempat lahir.

Tiap-tiap kumpulan agama berhak untuk menubuhkan dan menyelenggarakan institusi untuk pendidikan kanak-kanak dalam kumpulan itu sendiri.

HAK TERHADAP HARTA

Tiada warganegara pun boleh dilucutkan hartanya kecuali mengikut undang-undang.

Tiada undang-undang pun boleh membuat peruntukan bagi mengambil atau menggunakan harta dengan paksa tanpa pampasan yang mencukupi.

Read more...

CIRI-CIRI KERAJAAN MALAYSIA SEPERTI DALAM PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN

Malaysia mengamalkan sistem Kerajaan Persekutuan (Terdiri daripada kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri)
Mengamalkan sistem Raja Berperlembagaan dan Demokrasi Berparlimen
Parlimen bercorak Westminster
Di parlimen terdapat dwidewan
a. Dewan Rakyat
b. Dewan Negara
Malaysia mengutamakan ketertinggian perlembagaan.

Read more...

Sunday, June 21, 2009

KANDUNGAN PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN

Perlembagaan Persekutuan terdiri daripada 15 bahagian yang mengandungi 183 Perkara seperti dalam jadual berikut;

BAHAGIAN

BUTIR-BUTIR

PERKARA

1

Negeri-negeri, Agama, dan Undang-undang Persekutuan

1-4

2

Kebebasan Asasi

5-13

3

Kewarganegaraan

14-31

4

Persekutuan

32-69

5

Negeri-negeri

70-72

6

Perhubungan antara Persekutuan dengan Negeri-negeri

73-95E

7

Peruntukan-peruntukan Kewangan 96-112E

8

Pilihan Raya

121-131A

9

Kehakiman

121-131A

10
Perkhidmatan Awam
142-148
11
Kuasa-kuasa Khas Menentang Perbuatan Subversif dan Kuasa-Kuasa Darurat
149-151
12
Am dan Pelbagai
152-160
12A
Perlindungan Tambahan bagi Negeri-negeri Sabah dan Sarawak
161-161H
13
Peruntukan Sementara dan Peralihan
162-180
14
Perkecualian bagi kedaulatan Raja-raja dan Sebagainya
181
15
Prosiding terhadap Yang di-Pertuan Agong dan Raja-raja
182-183

Read more...

KONSEP KETERTINGGIAN PERLEMBAGAAN

Perlembagaan Persekutuan merupakan undang-undang tertinggi Malaysia
Badan Perundangan, Badan Eksekutif dan Badan Kehakiman mendapat kuasa masaing-masing daripada Perlembagaan Persekutuan.
YDPA pun sebagai ketua negara juga menjalankan kuasanya mengikut Perlembagaan Persekutuan.
Sebarang undang-undang yang berlawanan dengan Perlembagaan Persekutuan hendaklah terbatal setakat mana undang-undang itu berlawanan dengan Perlembagaan Persekutuan.

Read more...

PERLEMBAGAAN PERSEKSEKUTUAN

Perlembagaan Persekutuan merupakan perlembagaan bertulis Malaysia.
Dikuatkuasakan pada 31 Ogos 1957
Digubal oleh Suruhanjaya Reid yang dianggotai oleh;
1. Lord Reid (Ketua)
2. Sir Ivor Jenning (Britain)
3. Sr William Mckel (Australia)
4. B.Malik (India)
5. Hakim A.Hamid (Pakistan)
Perlembagaan Malaysia digubal berdasarkan 131 memorandum yang diserahkan oleh parti-parti politik dan pertubuhan-pertubuhan di Tanah Melayu
Merupakan sumber segala perundangan lain yang wujud dalam negara.
Merupakan undang-undang tertinggi untuk mewujudkan sistem kerajaan yang teratur.
Perlembagaan tersebut dikanunkan tetapi boleh dipinda
Perlembagaan Persekutuan memperakukan semua undang-undang yang digubal di Persekutuan sebelum Hari Merdeka dan juga semua undang-undang yang wujud di Sabah dan sarawak sebelum Hari Malaysia.

Read more...

  © Blogger templates The Professional Template by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP